This material isn't still translated

Перелік спеціальностей

Шифр Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
05.01.00 Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка  
05.01.04 ергономіка технічні, біологічні, психологічні
05.22.00 Транспорт  
05.22.01 транспортні системи технічні
05.23.00 Будівництво  
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди технічні
08 ЕКОНОМІКА  
08.00.04 економіка та управління підприємствами (економіка будівництва) економічні
08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка економічні

Організація прийому

Підготовка науково-педагогічних кадрів через докторантуру в Харківській національній академії міського господарства здійснюється відповідно до показників державного замовлення для роботи у державному секторі народного господарства та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Документи

Вступники до докторантури подають на ім'я ректора такі документи:

  1. заяву;
  2. особовий листок з обліку кадрів;
  3. список опублікованих наукових праць і винаходів;
  4. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
  5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);
  6. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  7. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

Стипендіальне забезпечення

Академічна стипендія докторантам, зарахованим на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадового окладу доцента, який має науковий ступень кандидата наук.


Contacts

Adress:

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
17, Marshal Bazhanov Street,
Kharkiv, 61002, Ukraine.

Tel+38 057 706 15 37,
+38 057 707 33 55

Fax: +38 057 706 15 54

E-mail: office@kname.edu.ua

Partners

International Association of Universities logo and wordmark English

 IMG 1609

 Logo 540x216