This material is still not ready

Здесь будет описан порядок приема в магистратуру

The organization of admission to postgraduate study

Аспірантура Харківського національного університету міського господарства надає громадянам України та іноземним громадянам, які мають вищу професійну освіту, можливість підвищення рівня наукової і педагогічної кваліфікації.

Прийом проводиться один раз на рік на конкурсній основі за результатами вступних іспитів. Переважне право при отриманні однакових оцінок мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів, виявили підвищені здібності до науково-дослідної діяльності (мають наукові публікації, заявки на патенти, грамоти).

Строк навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, в аспірантурі без відриву від виробництва – 4 роки.

До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада академії оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

Підготовка іноземних аспірантів

Підготовка в аспірантурі і докторантурі іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 1. Міжнародних договорів України;
 2. Загальнодержавних програм;
 3. Договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Перелік документів

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора такі документи:

1. Заяву.

2. Особовий листок з обліку кадрів.

3. Список опублікованих наукових праць і винаходів за формою № 26. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у.

5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома).

6. Копію паспорта.

7. Копію ідентифікаційного коду.

8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

9. Копію протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії з рекомендацією вступу до аспірантури.

10.  Копію трудової книжки.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до 15 вересня поточного року.

Вступні іспити

 Вступники до аспірантури беруть участь у складанні вступних іспитів з:

- профілюючої дисципліни в обсязі діючої програми для спеціаліста;
- філософії;
- іноземної мови (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької).

Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради Академії у випадку якщо знання цієї мови необхідно для роботи над дисертацією.

Прийом вступних іспитів з 25 вересня по 25 жовтня поточного року.

Результати вступних іспитів дійсні протягом календарного року. Особи, що повністю або частково склали кандидатські іспити при вступі до аспірантури звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Стипендіальне забезпечення

Академічна стипендія аспірантам, зарахованим на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадового окладу викладача-стажиста.

 • Town Planning (Architecture)
 • Electrotechnical Systems of Electricity Consumption
 • Lighting Technologies and light sources

- Architectural Lighting, Design and Advertisement

- Computer-aided Design of Lighting Systems

 • Electrical Systems and complexes of vehicles
 • Electromechanical automation systems
  and electrical drive
 • Electric Transport

- Engineering and Production of Municipal
   Electric Transport Enterprises                                  

- Operation Repair of Municipal Electric Transport  
- Protection of Labour and Safety
   in Municipal Electric Transport

 • Industrial and Civil Engineering
  - geotechnical underground urbanism
 • Urban Engineering and Services

- Maintenance, repair and renovation of buildings

- economics construction enterprise

- Business Economics Urban

 • Accounting and Audit
 •  Project management
 • Management of Organizations and administration

   - Information Systems in Management

   - Management of Construction Organizations

   - Management of Municipal Organizations

   - Management of Local Self-government organizations

   - Hospitality Management

   - Management of Organizations of the fuel
     and Energy Complex

 • Logistics
 • Transport Systems
 • Organization and regulation of road traffic
 • Transportation logistics and Transport management
 • Ecology and environmental protection

   (also taught in English)

 • Environmentally friendly
 • Geo-information systems and technologies
 • Geodesy, Cartography and Land Management
 • Evaluation of land and real estate
 • Tourism

   (also taught in English)

 • Hotel and catering business

ACCEPTANCE to study educational and professional degree program based on educational qualification of junior specialist in O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

1. For the competitive selection of persons for admission to training for the educational qualification of Bachelor for a second (third) year (with normative term studies on vacancies) shall graduates I-II accreditation levels relative to the direction of training, regardless of funding source and learning.

2. Such person shall submit to the Admissions Office the following documents:

application form addressed to the Rector for admission to study at educational and professional degree program at an appropriate direction for the budget or on a contractual basis and in some form of education;

 • original Diploma and the Diploma Associate's or certified copies (certified copies of the original university or in due course);
 • medical certificate form 086th;
 • 6 photos size 3x4;
 • provide a copy of the identification code;
 • passport;
 • military ID or certificate of origin to the recruiting station (for full-time students).

Documents carried out - 15 July to 25 August for full-time, part-time (evening) learning.

3. Admission is allocated in accordance with the Ministry of Education and Science of Ukraine budget places and licensed volume for a particular direction.

For university graduates I-II levels of accreditation, professional entrance exam (interview) produced by the programs are based on state certification programs college students from 26 to 30 August 2010 full-time, distance learning.

4. These people who come to the second (third) year (with normative term training for vacant positions), participate in a contest for the overall ranking, which takes into account the rating of the success of training.
The rankings of the success of training included GPA Diploma Associate's rounded to tenths of points (a 12-point scale) estimates of the diploma associate's degree, the 5-point scale included the following: "3" corresponds to "6" , "4" corresponds to "9", "5" corresponds to "12".

5. Out of competition credited:

 • person to whom the Law of Ukraine "On Status of War Veterans and Guarantees of their Social Security" in the wording of Law of Ukraine of 22.10.93, as amended and supplemented provided by law;
 • orphans and children left without parental care aged 18-23 years;
 • disabled groups I and II and disabled children under 18 years who are not contraindicated for training selected direction;
 • person to whom the Law of Ukraine "On the Status and Social Protection of victims of the Chernobyl disaster" provided by law;
 • Children whose parents have died or become disabled at mining enterprises, while the introduction to the study of mining.
 • Children of the Armed Forces of Ukraine and other military formations and law enforcement officers who died in the line of duty.

When equal amounts of competitive priority points for enrollment is given in the following order:

 • Applicants who after training in educational and professional programs associate's degree graduated with honors;
 • persons to whom the Law of Ukraine "On Principles of Social Protection of the Disabled in Ukraine" provided by law;
 • persons who are granted this right in accordance with the Decree of the President of Ukraine from 21.02.2002, № 157 "On additional measures to strengthen the efforts of defenders, their legal and social protection, improving military-patriotic education of youth";
 • Applicants who rank higher and professional entrance test (attestation);
 • Applicants who have a higher ranking in the success of training.

6. After determining the overall ranking selection committee formuyuye University offers applicants for admission to the second (third) year (with normative term training for vacant seats) on the relative direction of training, regardless of funding sources and learning. These proposals meeting the protocol Admissions University.

8. Based on the decision of the selection committee Rector issues an order to enroll applicants for training no later than 31 August (day, distance learning)

There is the Preparatory Department in our University where foreign citizens are studying Ukrainian (or Russian) and receiving an initial training in future specialties during a year. The standard of training in O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv is highly estimated in the world and its diploma is a great contribution to your future career.

The best confirmation is our graduates who work successfully holding the most prominent positions in different countries of the world. All of them present their Alma-Mater with dignity at the world’s labour market.

Preparatory
 
 

Partners

Contacts

Adress:

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
17, Marshal Bazhanov Street,
Kharkiv, 61002, Ukraine.

Tel: +38 057 706 15 48,
+38 057 707 33 34;
Fax: +38 057 706 15 48, +38 057 706 15 54;

Location: See on Yandex