The organization of admission to postgraduate study

Аспірантура Харківського національного університету міського господарства надає громадянам України та іноземним громадянам, які мають вищу професійну освіту, можливість підвищення рівня наукової і педагогічної кваліфікації.

Прийом проводиться один раз на рік на конкурсній основі за результатами вступних іспитів. Переважне право при отриманні однакових оцінок мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів, виявили підвищені здібності до науково-дослідної діяльності (мають наукові публікації, заявки на патенти, грамоти).

Строк навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, в аспірантурі без відриву від виробництва – 4 роки.

До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада академії оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року).

Підготовка іноземних аспірантів

Підготовка в аспірантурі і докторантурі іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

  1. Міжнародних договорів України;
  2. Загальнодержавних програм;
  3. Договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Перелік документів

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора такі документи:

1. Заяву.

2. Особовий листок з обліку кадрів.

3. Список опублікованих наукових праць і винаходів за формою № 26. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у.

5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома).

6. Копію паспорта.

7. Копію ідентифікаційного коду.

8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

9. Копію протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії з рекомендацією вступу до аспірантури.

10.  Копію трудової книжки.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до 15 вересня поточного року.

Вступні іспити

 Вступники до аспірантури беруть участь у складанні вступних іспитів з:

- профілюючої дисципліни в обсязі діючої програми для спеціаліста;
- філософії;
- іноземної мови (англійської, німецької, іспанської, італійської, французької).

Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради Академії у випадку якщо знання цієї мови необхідно для роботи над дисертацією.

Прийом вступних іспитів з 25 вересня по 25 жовтня поточного року.

Результати вступних іспитів дійсні протягом календарного року. Особи, що повністю або частково склали кандидатські іспити при вступі до аспірантури звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Стипендіальне забезпечення

Академічна стипендія аспірантам, зарахованим на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадового окладу викладача-стажиста.


Contacts

Adress:

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
17, Marshal Bazhanov Street,
Kharkiv, 61002, Ukraine.

Tel+38 057 706 15 37,
+38 057 707 33 55

Fax: +38 057 706 15 54

E-mail: office@kname.edu.ua

Partners

International Association of Universities logo and wordmark English

 

IMG 1609